SSO

Større skriftlige opgave

SSO - Større Skriftlig Opgave (HF)

INFORMATION TIL ELEVER PÅ STATSSKOLEN

Hvad er den større skriftlige opgave (SSO)?
En skriftlig opgave, som indgår i hf-eksamen. Den kan skrives inden for 2 fag, hvoraf mindst ét fag skal være på B-niveau. Du skal selv finde et emne indenfor faget/fagene og drøfte det med de pågældende faglærere. Hvis du inddrager fag fra 1 HF, må du henvende dig til den lærer, du havde sidste år. Arbejdet består af både en arbejdsproces og af et konkret produkt, der skal afleveres.

Hvad kan man skrive større skriftlig opgave om?
Området for opgaven skal være inden for de(t) valgte fags rammer. Det skal indeholde stof, der er nyt for dig. Hvis det er et emne, der har været oppe i undervisningen, skal du arbejde med en anden side af det.

Der må ikke genbruges større eller mindre dele af andre opgaver.

Det er vigtigt, at du får dit område placeret under de rigtige fag og med det samme får en vurdering af, om dit projekt er realistisk. Det er imidlertid også vigtigt, at du vælger et område, som interesserer dig. Du skal ’ville’ noget med emnet.

Dine faglærere vil kunne orientere om særlige forhold inden for fagene samt give eksempler på, hvilke områder man kan vælge.

Tidsplan 2022/23

Fredag d. 16. december
SSO orientering

Uge 51 og uge 1/2
Modul med dansklæreren med fif til strukturering og opsætning af en større opgave

Fredag d. 6. januar
SSO fagvalg via forsiden på Lectio – senest kl. 11.45
(Husk, at trykke indsend/Gem – ellers registreres dit valg ikke)

Fredag d. 13. januar
SSO-vejleder/e offentliggøres i Lectio senest kl. 15.00

Tirsdag d. 17. januar
Skrive- og vejledningsdag (tidspunkt og sted fremgår af Lectio)
Husk, at udfylde og medbringe dit SSO vejledningsskema

Tirsdag d. 21. februar
Skrive- og vejledningsdag (tidspunkt og sted fremgår af Lectio)

Mandag d. 6. marts
Vejlederen skal have uploadet opgaveblanketten på Netprøver.dk

Onsdag d. 8. marts kl. 14.00
Efter undervisning i de første 3 moduler begynder opgaveugen.
Opgaveformulering offentliggøres på Netprøver.dk

Fredag d. 10. marts
Vejledningsmodul (3. modul)

Onsdag d. 15. marts kl. 14.00
Opgaveugen slutter. Den færdige SSO afleveres digitalt på Netprøver.dk
Kl. 14.00 er absolut sidste frist for aflevering

Fredag d. 28. maj
Karaktergivning skal være afsluttet.
Karakter offentliggøres herefter i Lectio.

Den følgende vejledning er generel. Mht. arbejdet i konkrete fag bør du konsultere dine vejledere.

Området
Det område, du vælger, skal interessere dig! Måske vil du afprøve en bestemt hypotese, foretage nogle (eksperimentelle) undersøgelser og se, hvad de fører til – eller også har du simpelthen lyst til at sætte dig ind i og arbejde med et givet område.

Hvordan finder man materialet?
Indsamlingen af materialet skal gå i gang så hurtigt som muligt, helst før du har defineret dit område endeligt. Findes der overhovedet egnet materiale til det emne, du vil beskæftige dig med? Spørg dine vejledere og søg på nettet – ofte er det også en god ide at bruge dit lokale bibliotek.

Her et par nyttige web-adresser:
Internettet rummer mange gode kilder, men kræver lidt omhu og kritisk sans. For mere om kildekritik på internettet kan www.skrivopgave.dk benyttes. Desuden er her råd om opgaveskrivning og links til litteratursøgning.

Det kan også anbefales at du bruger:
www.bibliotek.dk, hvor du kan søge på en stor del af Danmarks offentlige biblioteker og bestille bøger til afhentning på dit lokale bibliotek.

I løbet af januar får klassen i et modul hjælp til informationssøgning.

Vejledningsperioden

Du skal bruge det, du har lært i historieopgaven og i LSO! Genlæs din lærers feedback på de 2 opgaver i din studiebog.

Arbejdet med at forberede sig til at skrive opgaven foregår fortrinsvis uden for den sædvanlige undervisningstid.

I perioden frem til opgaveugen er det dit ansvar at tage initiativ til sammen med vejlederen at foretage en afgrænsning af fagområdet. Vejlederen udformer så den opgaveformulering, du skal besvare i opgaveugen. Vejlederen kan efter aftale kontaktes i opgaveugen.

Vejledningsdag
Det er meget vigtigt, at du til den dag har forberedt dig og har en konkret idé om, hvilken vinkel du vil lægge på det valgte område. Udspillet er dit, og din(e) vejleder(e) kan så hjælpe dig med afgrænsning og fokusering.

Udfyld og medbring dit SSO vejledningsskema  til din første vejledningsdag. Det er en fordel, hvis du mailer eller sender det til dine vejleder(e) inden dagen, så de har mulighed for at forberede sig.

Der er yderligere 1 planlagt vejledningsdag. Derudover kan du selvfølgelig træffe andre aftaler om vejledning, men du skal være opmærksom på, at din vejleder ikke har ubegrænset tid til at hjælpe dig. Du skal respektere de ”træffetider”, som de fastsætter, både hvad angår møder og mailkontakt. Du skal ikke ringe til vejlederne, med mindre du er i akut nød.

Det er MEGET vigtigt at melde afbud til dine vejledere i god tid, hvis du ikke kan komme til de planlagte vejledninger. Hvis du bare bliver væk, spilder du din egen vejledningstid og kan ikke regne med erstatningsvejledning.

 

Skriveværksted
I skriveugen vil der være mulighed for at sidde på skolen og arbejde med opgaven. I noget af tiden er der mødepligt.
Tid, sted og lærerbemanding vil blive offentliggjort i Lectio.

Opgavens omfang skal være 10-15 sider inkl. noter (en normalside er 2400 anslag per side inkl. mellemrum). Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, grafer, note, tabeller, resumé på dansk, samt evt. illustrationer og tekstbilag medregnes ikke i sideantallet, heller ikke når de er placeret i den løbende tekst. Det er ikke afgørende hvor mange udskrevne ark opgaven fylder, men at der kun bør være max. 15*2400 anslag.

Opgaveblanket
Ved opgaveugens start får du udleveret opgaveblanketten af skolen via www.netproever.dk. Når du har fået udleveret opgaven, skal du straks nærlæse opgaveformuleringen, så du sikrer dig, at du er helt klar over, hvad du skal gøre. Hvis der er tvivlsspørgsmål, skal du straks kontakte din vejleder. Denne vil ofte være til stede ved offentliggørelsen.

Besvarelsen skal indeholde:

 • Evt. en opgaveforside (opgaveformuleringen skal ikke bruges som forside, da den er uploadet af din vejleder.)
 • Indholdsfortegnelse (denne side skal have sidenummer 1)
  På siden efter titelbladet laver du en liste over fremstillingens hoved- og underafsnit, der svarer til de overskrifter og sidetal, der anvendes i opgaven (det er en god idé at lave denne side til sidst).
 • Kort resumé på dansk (omkring 150 ord) (denne placeres på side 2)
 • Evt. et forord
 • Indledning til opgaven, hvor du præsenterer din problemstilling
  Her kan du f. eks. gøre rede for, hvordan du har besluttet dig til at gå frem, og hvorfor du netop går frem på denne måde, set i forhold til opgavens problemstilling.
  Indledningen har til formål at gøre det lettere for læseren at orientere sig i teksten, idet det er her, at afgrænsning, problemstilling og fremgangsmåde (metode) fremlægges.
 • Besvarelsen af selve opgaven.
  Opgaveformuleringen vil ofte være dit første, faste holdepunkt. Den ligger naturligvis inden for den afgrænsning af emneområdet, du er kommet frem til sammen med din/e vejleder/e.     
  Derefter kan du udforme en disposition i hovedpunkter, og efter denne kan du så indrette din bearbejdning af materialet. Du må være indstillet på, at denne foreløbige disposition må ændres på visse punkter undervejs.
 • Konklusion på opgaven.
  I de fleste tilfælde vil det være hensigtsmæssigt for dig at strukturere besvarelsen således, at der jævnligt forekommer delkonklusioner. Men det er vigtigt, at du til sidst samler trådene op – evt. ved at anvende delkonklusionerne – sådan at du kan give en sammenfattende konklusion.
  Konklusionen er svaret på opgaveformuleringen.
 • Litteraturliste
  Husk altid at angive forfatter, titel, forlag og udgivelsesår. Hvis du flere gange i opgaven henviser til den samme bog, kan du lave en forkortelsessignatur. Denne forkortelses betydning forklares i litteraturlisten. Hvis du kun har anvendt visse afsnit i en bog eller et enkelt bind af et værk, kan du angive dette ved at notere sidetal eller hvilket bind, det drejer sig om:Eks.:  Olsen, Rikke Agnete:
  41 fortællinger om folk  i 
  fædrelandets historie
  Lindhardt og Ringhof 2004
  Forkortelse: Olsen

Det letter overblikket, hvis du opdeler listen i primær og sekundær litteratur og anbringer bøgerne i alfabetisk rækkefølge efter forfatternes efternavn.

Husk at materiale fra Internet, TV, radio og lignende skal være forsynet med klar kildeangivelse som andre tekster.

 • Evt. noter/henvisninger Opgaven er også en prøve i rimelig og hæderlig brug af materiale. Derfor må det tydeligt fremgå, hvad der er din egen formulering af problemstillingen, og hvor der er tale om referater, citater etc.
  En henvisning kan skrives i en parentes direkte efter det, man vil lave noten til, eller også placeres den nederst på siden eller bagerst i opgaven. Sørg i så fald for en konsekvent nummerering.
  Er du i tvivl om god noteteknik inden for et givet fag, så spørg din/e vejleder/e.
 • Evt. egne bilag
  Der kan være tale om eget brug af statistiske tabeller, måleresultater, kopier af avisartikler o. lign. Disse skal placeres bagerst i din besvarelse. Husk, at disse skal mærkes med navn, klasse og opgavetitel.

Materiale/bilag udleveret af din vejleder, skal du ikke uploade. Det har dine vejledere allerede gjort.

Det er dit ansvar, at udstyret virker. Brug en computer, du kender!! Du skal løbende gemme din opgave (også i ‘skyen’) og tage udskrifter.

Citater
Du skal være omhyggelig med citater. Husk citationstegn både før og efter citatet, og skriv rigtigt af. Tekstens stavemåde og retskrivning skal følges. F.eks.:

“Når det drejer sig om lidt længere citater, kan man evt. skrive med mindre typer eller skrive med mindre linieafstand og foretage en indrykning på siden. Husk også at markere, hvor citatet stammer fra. Efter anførselstegnet anføres bogens titel (evt. forkortelse) og sidetal i parentes eller kildeangivelsen kan anføres som en fodnote.

Overspringelser i citater markeres med parenteser og prikker (…)


Citater bør ikke være for lange, da de giver indtryk af tomgang. Du kan referere dele af en tekst og nøjes med at citere de vigtigste passager. Når du refererer “meninger”, er det vigtigt, at du formulerer med dine egne ord, og at du ikke tager afsmitning fra det læste. Man kan lægge op til den slags “meningscitater” ved f. eks. at skrive “Det følgende er baseret på…”, “Ifølge forfatteren…”, “Anmelderens hovedsynspunkter er…”


Rådfør dig med din vejleder om, hvilken citatteknik der vil være bedst i din besvarelse.

Besvarelsen skal afleveres digitalt på www.netprover.dk

Bemærk! Når Netprøver.dk har registreret din aflevering, vil du modtage en kvittering, så du kan se at din aflevering er afleveret korrekt. Det kræver dog, at du har registreret din email i din profil på siden.

Har du problemer med at aflevere din opgave, skal du straks kontakte kontoret telefonisk på 74423427.

Du ikke skal aflevere din opgave i papirform!

Udsæt ikke din aflevering i Netprøver.dk til sidste øjeblik, da der kan forekomme kødannelse og den lukker præcis kl. 14.00!

Snyd
For en sikkerheds skyld: Snyd i forbindelse med den store skriftlige opgave har – som ved anden eksamen – alvorlige konsekvenser. Det er selvfølgelig snyd at aflevere en opgave, du ikke selv har udarbejdet, og også hvis du skriver af fra en kilde, du ikke oplyser. Hvis en elev medvirker ved en andens snyd, rammes hjælperen også. Konstateret snyd kan i yderste konsekvens betyde at muligheden for at afslutte HF-eksamen i indeværende skoleår bortfalder.

Klager
Hvis du vil klage over karakteren for din besvarelse, skal det ske skriftligt til pædagogisk leder, Lise Rasmussen, senest to uger efter, at karakteren er meddelt.

Sygdom
Skulle du i løbet af opgaveperioden blive syg, skal du omgående kontakte kontoret på tlf.: 74 42 34 27.
Sygdom skal dokumenteres ved en lægeattest. Du skal selv betale lægeattesten. Skolen vil i det konkrete tilfælde tage stilling til, hvordan vi løser problemet.

De kriterier, der anvendes ved bedømmelsen, varierer en smule fra fag til fag. Generelt kan det siges, at der bl.a. lægges vægt på

– om din opgave besvarer den udleverede opgaveformulering

– om der er benyttet relevant baggrundsstof for besvarelsen

– om stoffet er formidlet på tilfredsstillende måde

– om stoffet er behandlet tilstrækkeligt dybtgående

– om det anvendte materiale er inddraget i rimeligt omfang

– om alle kilder er oplyst, og noter og litteraturliste er korrekte og fyldestgørende

– om fremstillingen er overskueligt disponeret, og at der er sammenhæng i besvarelsen

– om den sproglige udformning er klar, præcis og ensartet igennem hele opgaven

Opgaven bedømmes af en censor og din vejleder. De bliver enige om en karakter, der tæller med på eksamensbeviset (med vægten 1½)

Figur og billedtekst i Word
Mac: https://youtu.be/GXb61hyrwMw
PC: https://youtu.be/ebSE8wrkcw4

Forskellige sektioner på samme side  i Word
Mac: https://youtu.be/dx14xDVZ2UY
PC: https://youtu.be/yuVmN7eqXP0

WordMat i Word
Mac: https://youtu.be/qrA2uxm7pgY
PC: https://youtu.be/dY1-iFbts80

Automatisk genereret indholdsfortegnelse i Word
Mac: https://youtu.be/yR2qyfN34zU
PC: https://youtu.be/pRIOQOGnPTA

Referencer og litteraturliste i Word
Mac
PC

Tabelkolonneoverskrift på flere side i Word
Mac: https://youtu.be/UDHFnasjYyI
PC: https://youtu.be/ZgfCRLXWT2Q

Forskellige sidehoved/sidefod på forskellige sider i Word
Mac: https://youtu.be/RptSylR6-FI
PC: https://youtu.be/_HPg2w5fcQI

Excel integreret i Word
PC: https://youtu.be/cWh1ZhJGR3c

Opgaver

Spørgsmål?
Spørgsmål?Iben Gammelgaard
Læs mere
HF-udvalget er ansvarlige for tilrettelæggelsen af SSO-forløbet.