SRO

Studieretningsopgave

SRO - Studieretningsopgaven (STX)

STX studieretningsopgaven (SRO) i 2g er tænkt som en fordybelsesopgave i de fag, der konstituerer studieretningen. Opgaven tager udgangspunkt i et tværfagligt undervisningsforløb og er en slags generalprøve på studieretningsprojektet (SRP) i 3g.

Optakt og forløb

Som led i forberedelsen frem mod SRP’en skal der udarbejdes en studieretningsopgave (SRO). I bekendtgørelsen står der om SRO’en:

I løbet af sidste del af 2.g gennemføres et flerfagligt forløb, som afsluttes med en studieretningsopgave som træning til studieretningsprojektet. I forløbet skal indgå mindst ét studieretningsfag, og der inddrages basal videnskabsteori og faglig metode med udgangspunkt i de fag, som indgår i forløbet. Eleven skriver en individuel besvarelse af den flerfaglige studieretningsopgave (ca. seks til otte sider). Hertil afsættes fordybelsestid. Forløbet med studieretningsopgaven afsluttes med elevens fremlæggelse af sin besvarelse, dialog mellem elev og vejledere herom og en evaluering rettet fremad mod studieretningsprojektet.

På SSS betyder det, at der normalt indgår 2 studieretningsfag i SRO’en. Fagene meldes ud af skolen, mens det tema, der skal arbejdes med i forløbet, fastlægges af de to fags lærere.

I forløbet skal I arbejde med basal videnskabsteori. Det, I skal træne, er kompetencer i de deltagende fags (tværfaglige) arbejdsmetoder, informationssøgning og kildekritik samt skriftlig og mundtlig formidling.

Da en del af SRO består i at I selvstændigt skal kunne lave problemformuleringer, er det nødvendigt, at I træner det. I skal altså, under vejledning, selv lave problemformuleringer. Det kan f.eks. foregå, ved at I i grupper arbejder med formuleringer, som lærerne så hjælper med at kvalificere. 

I løbet af opgaveperioden er der afsat to skrivedage, hvor I får mulighed for vejledning. Der kan I stille spørgsmål, finpudse jeres problemformuleringer, osv. Vejledningen vil normalt ske på faste tidspunkter, som I aftaler med jeres lærere. Den feedback, I modtog på jeres DHO, skal også indgå i vejledningsforløbet.

Selve opgaven skal afleveres i slutningen af opgaveperioden, hvorefter den læses af de deltagende lærere, som giver feedback i et fælles evalueringsark. I får arket udleveret igen før den mundtlige årsprøve, så I ved hvad lærerne ønsker, I skal uddybe i den mundtlige årsprøve (20 min). Opgaven afleveres i Lectio.

Der gives én samlet karakter på baggrund af fremlæggelsen i årsprøven.

Skrivedagene og opgaveperioden i de enkelte klasser kan være forskellige. Hold dig orienteret ved dine lærere.

Vejledning

Opgaven skal have et omfang af 6-8 sider. En side er 2400 enheder. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, noter og bilag tæller ikke med i de 6-8 sider.

Inden du kan gå i gang med at skrive opgaven, skal du have gennemarbejdet dit materiale grundigt. Vær omhyggelig med at tage notater og husk kildehenvisninger, så du senere kan finde det, du skal bruge.

Du kan ikke nå både at gennemarbejde materialet og at skrive opgaven, I løbet af de 2 undervisningsfrie skrivedage, så du skal regne med at bruge fritiden også.

Besvarelsen skal indeholde:

Evt. en forside til opgaven

Kort resumé på dansk (normalt 10-15 linjer)

Resuméet skal udfærdiges på dansk og er en koncentreret og relevant sammenfatning af opgavebesvarelsens indhold. Det indeholder som regel en præsentation af projektets problemstilling, de væsentlige resultater og konklusioner.

Indholdsfortegnelse

Angivelse af opgavens afsnit og sidetal.

Se videoen ”Automatisk genereret indholdsfortegnelse i Word” (Mac)

Se videoen ”Automatisk genereret indholdsfortegnelse i Word” (PC)

Indledning til opgaven

Her kan du gøre rede for, hvordan du har besluttet dig til at gå frem, og hvorfor du netop går frem på denne måde, set i forhold til opgavens problemstilling.

Skriv indledningen, når den øvrige del af opgaven er klar.

Besvarelsen af selve opgaven

Titlen vil ofte være dit første, faste holdepunkt. På baggrund af den kan du lave en foreløbig disposition.

Du skal hele tiden, mens du arbejder på opgaven, forsøge at vurdere, hvad der er væsentligt og uvæsentligt i forhold til din foreløbige disposition og evt. ændre den undervejs.

Afslutning eller konklusion på opgaven

I de fleste tilfælde vil det være hensigtsmæssigt for dig at strukturere besvarelsen således, at der jævnligt forekommer delkonklusioner. Men det er vigtigt, at du til sidst samler trådene op – evt. ved at resumere delkonklusionerne – sådan at du kan give en sammenfattende konklusion.

Konklusionen er svaret på opgaveformuleringen.

Litteraturliste

I litteraturlisten angives forfatter, titel, forlag og udgivelsesår. Litteraturen skal stå i alfabetisk rækkefølge ordnet efter forfatterens efternavn. Når du anvender Words referenceværktøj til angivelse af litteraturhenvisninger, kan litteraturlisten automatisk dannes ved at anvende Words bibliografi-funktion.

Se videoen ” Automatisk genereret litteraturliste i Word” (Mac)

Se videoen ” Automatisk genereret litteraturliste i Word” (PC)

Words bibliografi-funktion fremstiller litteraturlisten efter nedenstående principper:

Hvis du kun har anvendt visse afsnit i en bog eller et enkelt bind af et værk, angives det ved at notere afsnittets sidetal eller hvilket bind, det drejer sig om.

Ved angivelsen af hele værker står titlen i kursiv, mens dele af værker (artikler, digte, noveller o. lign. står i citationstegn, men ikke i kursiv.

Materiale fra internet, TV, radio o.lign. skal være forsynet med en klar kildeangivelse som andre tekster (titel, afsender, dato m.v.) Det er ikke nok med et link. Det anbefales, at du vedlægger udskrifter af relevante internet-tekster som bilag. Ved hjemmesider angives hvornår de sidst har været besøgt.

Henvisninger

Opgaven er også en prøve i rimelig og hæderlig brug af materiale. Derfor må det tydeligt fremgå, hvad der er din egen formulering af problemstillingen, og hvor der er tale om referater, citater etc.

Evt. bilag

Hvis du benytter dig af materiale i din opgavebesvarelse, som din vejleder og censor vil have vanskeligt ved at finde andre steder, skal du implementere det bagerst i din opgave som bilag. Der kan være tale om statistiske tabeller, måleresultater, artikler, Lydfiler og lignende. 

Redaktionelle råd:

Margen, linjeafstand og skrifttype og -størrelse

Sørg for at der er en god margen, minimum 3 cm i venstre og højre side. Og så skal der anvendes 1 1/2 linjeafstand!

Der er ingen krav til skrifttype, men til selve brødteksten skal du anvende punktstørrelse 11-12. Til længere citater med indryk bruges punktstørrelse 9-10.

Citater

Du skal være omhyggelig med citater. Husk citationstegn både før og efter citatet og skriv rigtigt af. Tekstens stavemåde og retskrivning skal følges.

“Når det drejer sig om lidt længere citater, kan man evt. skrive med mindre typer eller skrive med mindre linieafstand  og foretage en indrykning på siden. Husk også at markere, hvor citatet stammer fra.”

Du skal angive kilden ved at sætte en litteraturhenvisning lige efter citatet.

Udeladelser i citater markeres med parenteser og prikker (….).

Citater bør ikke være for lange, da de så giver indtryk af tomgang. Du kan referere dele af en tekst og nøjes med at citere de vigtigste passager. Når du refererer “meninger”, er det vigtigt, at du formulerer med dine egne ord, og at du ikke tager afsmitning fra det læste. Man kan lægge op til den slags “meningscitater” ved f. eks. at skrive “Det følgende er baseret på…”, “Ifølge forfatteren…”.

Rådfør dig med dine vejledere om, hvilken citatteknik der vil være bedst i din besvarelse.

Illustrationer

Evt. illustrationer skal – som citater – bruges til noget og så vidt muligt være placeret i sammenhæng med den tilhørende tekst. Husk også kildeangivelse.

Figur og billedtekst i Word
Mac: https://youtu.be/GXb61hyrwMw
PC: https://youtu.be/ebSE8wrkcw4

Forskellige sektioner på samme side  i Word
Mac: https://youtu.be/dx14xDVZ2UY
PC: https://youtu.be/yuVmN7eqXP0

WordMat i Word
Mac: https://youtu.be/qrA2uxm7pgY
PC: https://youtu.be/dY1-iFbts80

Automatisk genereret indholdsfortegnelse i Word
Mac: https://youtu.be/yR2qyfN34zU
PC: https://youtu.be/pRIOQOGnPTA

Referencer og litteraturliste i Word
Mac
PC

Tabelkolonneoverskrift på flere side i Word
Mac: https://youtu.be/UDHFnasjYyI
PC: https://youtu.be/ZgfCRLXWT2Q

Forskellige sidehoved/sidefod på forskellige sider i Word
Mac: https://youtu.be/RptSylR6-FI
PC: https://youtu.be/_HPg2w5fcQI

Excel integreret i Word
PC: https://youtu.be/cWh1ZhJGR3c

Opgaver

Spørgsmål?
Spørgsmål?Lise Bruun Rasmussen
Læs mere
STX-udvalget er ansvarligt for tilrettelæggelsen af SRO-forløbet.