LSO

Lille skriftlige opgave

LSO - Lille Skriftlig Opgave (HF)

INFORMATION TIL ELEVER PÅ STATSSKOLEN

Den lille skriftlige opgave (LSO) i 1. hf er tænkt som en fordybelsesopgave i dansk og engelsk. Opgaven tager udgangspunkt i et tværfagligt undervisningsforløb og fungerer ligesom historieopgaven (HO) i 1. hf som forberedelse til den store skriftlige opgave (SSO) i 2. hf.

Optakt og forløb

Mens fagene dansk og engelsk ligger fast på forhånd, fastlægges det emne og de metoder, der skal arbejdes med af årgangens lærere i dansk og engelsk.

Så vidt muligt vælges der emner og metoder, som de to fag har til fælles. I reglen sådan, at det teori, I skal redegøre for, er på dansk, mens det materiale, I skal analysere og diskutere, er på engelsk. Der formuleres enten én åben opgave, som giver jer mulighed for at arbejde med selvvalgte materialer indenfor nogle givne rammer, eller to-tre bundne opgaver, I kan vælge mellem.

Selve opgaven skrives på dansk, ikke engelsk.

I opgaveperioden, der som regel strækker sig over 2 uger i slutningen af skoleåret, er der afsat 4-6 skrivemoduler i begge fag, hvor I får mulighed for vejledning fra begge lærere. Den feedback, I modtog på jeres HO, skal indgå i vejledningen.

Selve opgaven skal afleveres i slutningen af opgaveperioden, hvorefter den læses af de deltagende lærere og bedømmes i et fælles evalueringsark, som I får tilbage inden sommerferien.

Der gives som udgangspunkt ikke en karakter for opgaven, men man kan aftale, at man får en karakter for opgaven.

Placeringen af opgaveperioden og skrivemodulerne kan variere fra år til år og fra klasse til klasse. Hold dig orienteret ved dine lærere.

 

Opgaven skal have et omfang af ca. 6 sider. En side er 2400 enheder. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, noter og bilag tæller ikke med i de ca. 6 sider. Inden du kan gå i gang med at skrive opgaven, skal du have gennemarbejdet dit materiale grundigt.

Vær omhyggelig med at tage notater og husk kildehenvisninger, så du senere kan finde det, du skal bruge. Du kan ikke nå både at gennemarbejde materialet og at skrive opgaven i løbet af de skrivemoduler, du får, så du skal regne med at bruge fritiden også.

Besvarelsen skal indeholde:

• Evt. en opgaveforside

• Indholdsfortegnelse På siden efter titelbladet laver du en liste over fremstillingens hoved- og underafsnit, der svarer til de overskrifter og sidetal, der anvendes i opgaven (det er en god idé at lave denne side til sidst).

• Kort resumé på dansk (omkring 150 ord)

• Indledning til opgaven, hvor du præsenterer din problemstilling Her kan du f.eks. gøre rede for, hvordan du har besluttet dig til at gå frem, og hvorfor du netop går frem på denne måde, set i forhold til opgavens problemstilling.

• Besvarelsen af selve opgaven. Opgaveformuleringen vil her være dit første, faste holdepunkt. Derefter kan du udforme en disposition i hovedpunkter, og efter denne kan du så indrette din bearbejdning af materialet. Du må være indstillet på, at denne foreløbige disposition må ændres på visse punkter undervejs.

• Konklusion på opgaven. I de fleste tilfælde vil det være hensigtsmæssigt for dig at strukturere besvarelsen således, at der jævnligt forekommer delkonklusioner. Men det er vigtigt, at du til sidst samler trådene op – evt. ved at anvende delkonklusionerne – sådan at du kan give en sammenfattende konklusion. Konklusionen er svaret på opgaveformuleringen.

• Litteraturliste Husk altid at angive forfatter, titel, forlag og udgivelsesår. Hvis du flere gange i opgaven henviser til den samme bog, kan du lave en forkortelsessignatur. Denne forkortelses betydning forklares i litteraturlisten. Hvis du kun har anvendt visse afsnit i en bog eller et enkelt bind af et værk, kan du angive dette ved at notere sidetal eller hvilket bind, det drejer sig om: Eks.: Olsen, Rikke Agnete: 41 fortællinger om folk i fædrelandets historie Lindhardt og Ringhof 2004 Forkortelse: Olsen Det letter overblikket, hvis du opdeler listen i primær og sekundær litteratur og anbringer bøgerne i alfabetisk rækkefølge efter forfatternes efternavn. Husk at materiale fra Internet, TV, radio og lignende skal være forsynet med klar kildeangivelse som andre tekster.

• Evt. noter/henvisninger Opgaven er også en prøve i rimelig og hæderlig brug af materiale. Derfor må det tydeligt fremgå, hvad der er din egen formulering af problemstillingen, og hvor der er tale om referater, citater etc. En henvisning kan skrives i en parentes direkte efter det, man vil lave noten til, eller også placeres den nederst på siden eller bagerst i opgaven. Sørg i så fald for en konsekvent nummerering.

• Evt. egne bilag Der kan være tale om eget brug af statistiske tabeller, måleresultater o. lign. Disse skal placeres bagerst i din besvarelse.

Margen, linjeafstand og skrifttype og -størrelse

Sørg for at der er en god margen, minimum 3 cm i venstre og højre side. Og så skal der anvendes 1 1/2 linjeafstand.

Der er ingen krav til skrifttype, men til selve brødteksten skal du anvende punktstørrelse 11-12. Til længere citater med indryk bruges punktstørrelse 9-10.

Citater

Du skal være omhyggelig med citater. Husk citationstegn både før og efter citatet og skriv rigtigt af. Tekstens stavemåde og retskrivning skal følges.

“Når det drejer sig om lidt længere citater, kan man evt. skrive med mindre typer eller skrive med mindre linjeafstand og foretage en indrykning på siden. Husk også at markere, hvor citatet stammer fra.”

(Efter anførselstegnet anføres bogens titel (evt. forkortelse) og sidetal i parentes. Eller kildeangivelsen kan anføres som en fodnote).

Overspringelser i citater markeres med parenteser og prikker (….).

Citater bør ikke være for lange, da de så giver indtryk af tomgang. Du kan referere dele af en tekst og nøjes med at citere de vigtigste passager. Når du refererer “meninger”, er det vigtigt, at du formulerer med dine egne ord, og at du ikke tager afsmitning fra det læste. Man kan lægge op til den slags “meningscitater” ved f. eks. at skrive “Det følgende er baseret på…”, “Ifølge forfatteren…”.

Rådfør dig med dine vejledere om, hvilken citatteknik der vil være bedst i din besvarelse.

Illustrationer

Evt. illustrationer skal – som citater – bruges til noget og så vidt muligt være placeret i sammenhæng med den tilhørende tekst. Husk også kildeangivelse.

 

Sygdom

Skulle du i løbet af opgaveperioden blive syg, skal du omgående kontakte kontoret på tlf.: 74423427. Sygdommen skal dokumenteres ved en lægeattest. Du skal selv betale lægeattesten. Skolen vil i det konkrete tilfælde tage stilling til, hvordan vi løser problemet.

Snyd

Det er selvfølgelig snyd at aflevere en opgave eller dele af en opgave, du ikke selv har udarbejdet, og også hvis du skriver af fra en kilde, du ikke oplyser eller lader en anden skrive besvarelsen for dig. Hvis en elev medvirker ved en andens snyd, rammes hjælperen også. Overlagt snyd kan i yderste konsekvens medføre, at muligheden for at afslutte studentereksamen bortfalder.

Figur og billedtekst i Word
Mac: https://youtu.be/GXb61hyrwMw
PC: https://youtu.be/ebSE8wrkcw4

Forskellige sektioner på samme side  i Word
Mac: https://youtu.be/dx14xDVZ2UY
PC: https://youtu.be/yuVmN7eqXP0

WordMat i Word
Mac: https://youtu.be/qrA2uxm7pgY
PC: https://youtu.be/dY1-iFbts80

Automatisk genereret indholdsfortegnelse i Word
Mac: https://youtu.be/yR2qyfN34zU
PC: https://youtu.be/pRIOQOGnPTA

Referencer og litteraturliste i Word
Mac
PC

Tabelkolonneoverskrift på flere side i Word
Mac: https://youtu.be/UDHFnasjYyI
PC: https://youtu.be/ZgfCRLXWT2Q

Forskellige sidehoved/sidefod på forskellige sider i Word
Mac: https://youtu.be/RptSylR6-FI
PC: https://youtu.be/_HPg2w5fcQI

Excel integreret i Word
PC: https://youtu.be/cWh1ZhJGR3c

Opgaver

Spørgsmål?
Spørgsmål?Iben Gammelgaard
Læs mere
HF-udvalget er ansvarligt for tilrettelæggelsen af LSO-forløbet.