SRP

Studieretningsprojekt

SRP - Studieretningsprojektet (STX)

Studieretningsprojektet (SRP) er en skriftlig STX opgave med en mundtlig fremlæggelse af projektet, som indgår i studentereksamen. Opgaven skrives i 3g.

Projektet skal som hovedregel skrives i 2 fag, hvoraf det ene skal være på A-niveau og mindst et fag skal være et studieretningsfag.

Du kan vælge at skrive i fag, du har afsluttet, men under alle omstændigheder skal det indgå på det højeste niveau, du har haft faget på. Du kan skrive i kun et fag på A-niveau, hvis det valgte område og den faglige problemstilling egner sig bedst til et enkeltfagligt projekt. Det er din vejleder, der godkender projektet.

Du kan arbejde med innovation og innovative løsningsforslag i dit projekt. Du skal selv finde et område (emne) indenfor fagene, som du får godkendt af dine egne faglærere.

Den nærmere vejledning foregår dog i workshops og af de vejledere, du får udpeget, efter du har valgt fag. Du kan altså ikke være sikker på, at det er dine egne faglærere, der bliver dine vejledere.

Den mundtlige eksamination afholdes i eksamensperioden. Eksaminationstiden er ca. 30 minutter uden forberedelsestid. Du starter med at fremlægge dit projekts centrale problemstillinger og vigtigste konklusioner i højst 10 minutter. Derefter former resten af eksaminationen sig som en faglig samtale mellem dig, eksaminator og censor.

Du skal både i fremlæggelsen og den efterfølgende samtale inddrage relevante metodiske og basale videnskabsteoretiske overvejelser.

Området

Området for opgaven skal ligge inden for de valgte fags faglige rammer. Det skal indeholde stof, der er nyt for dig. Hvis det er et emne, der har været oppe i undervisningen, skal du arbejde med en anden side af det. Der må ikke genbruges større eller mindre dele af andre opgaver, men du må selvfølgelig gerne bygge videre på de erfaringer, du har fået gennem arbejdet med andre opgaver.

Du skal senest den 21. februar kl. 16.00 aflevere et forslag til problemformulering i Lectio. Linket til den blanket du skal bruge, finder du her: SRP problemformulering elev . I problemformuleringen skal du kort afgrænse den faglige problemstilling for projektet ved at angive, hvad der skal undersøges og analyseres og hvilke materialer og faglige metoder, du vil anvende. Det er på baggrund af denne, dine vejledere udarbejder den endelige opgaveformulering. Den endelige opgaveformulering skal inddrage aspekter eller bilag, der ikke har været drøftet under vejledningen og som ikke står i din egen problemformulering.

NB! Hvis du ikke afleverer en fyldestgørende problemformulering, har du ikke mulighed for at gå til eksamen.

Tidsplan 2022/2023

 • Torsdag d. 9. december kl. 11.05
  Fælles orientering om studieretningsprojektet
 • Uge 49-51 og uge 1
  3g-lærere orienterer om SRP i deres fag
 • Fredag d. 6. januar
  Foretag fagvalget via spørgeskema på din forside i Lectio – senest kl. 11.45
  (Husk at afslutte med ‘Indsend’ /’Gem’ – ellers registreres dit valg ikke!)
 • Mandag d. 9. januar
  Værkstedsmodul 1 (Værkstedsmodul 1 elevdokument)
  Elevdokument udfyldes og afleveres i Lectio
 • Fredag d. 13. januar
  Vejledere udpeges og offentliggøres i Lectio senest kl. 15.00
 • Dato på vej
  Kommentarer til elevdokument uploades af SRP-vejledere
 • Tirsdag d. 24. januar
  1. vejledningsdag. Plan offentliggøres i Lectio
 • Fredag d. 3. februar
  Sidste frist for ændring af fagvalg
 • Tirsdag d. 21. februar
  Vejledningsdag. Plan offentliggøres i Lectio. Eleven afleverer forslag til problemformulering  på Lectio senest kl. 16 (SRP problemformulering elev)
 • Tirsdag d.28. februar kl. 8.00
  Vejlederne har uploadet opgaveblanketten i Netprøver.dk
 • Torsdag d. 2. marts
  Opgaveformuleringer frigives kl. 11.45 på Netprøver.dk.
  Du har mulighed for at skrive spørgsmål til dine vejledere i Lectio og i SRP-workshoppen i 3. modul.
 • Mandag d. 6. marts 
  Workshop og faglig vejledning
 • Onsdag d. 8. og torsdag d. 9. marts
  Virtuel vejledning i Teams. Planen offentliggøres i Lectio.
 • Torsdag d. 16. marts
  Opgaveperioden slutter. Opgaven (inklusive bilag) afleveres som PDF på Netprøver.dk. 
  Kl. 11.45 er absolut sidste frist for aflevering!
 • Juni 2023
  Karaktergivning ved mundtlig eksamen

Den følgende vejledning er generel. Mht. arbejdet i konkrete fag bør du konsultere dine vejledere.

Område

Området du vælger, skal interessere dig! Du skal “ville noget” med dit område. Måske vil du afprøve en bestemt hypotese, foretage nogle (eksperimentelle) undersøgelser og se, hvad de fører til – eller også har du simpelthen lyst til at sætte dig ind i og arbejde med et givet område.

Hvordan finder man materialet?

Indsamlingen af materialet skal gå i gang så hurtigt som muligt, helst før du har defineret dit område endeligt. Findes der overhovedet egnet materiale til det emne, du vil beskæftige dig med?

www.emu.dk/gym . Fra emu-siden har du bl.a. adgang til skoda (artikeldatabase m.m.). Hvis du vil logges på skoda, kræves der et brugernavn og en adgangskode. Den ændres jævnligt, men den aktuelle kode ligger i Lectio under Beskeder.

www.skrivopgave.dk med råd om opgaveskrivning og links til litteratursøgning.

www.bibliotek.dk hvor du kan søge på en stor del af Danmarks offentlige biblioteker og bestille bøger til afhentning på dit lokale bibliotek.

Vejledning

Vejledningen til din SRP foregår både individuelt hos dine vejledere og i workshops og værkstedsmoduler, samt skriveværksteder. Der er mødepligt med fraværsregistrering til workshops og værkstedsmoduler.

Se “Tidplanen” længere oppe for de specifikke datoer.

Opgavens omfang må normalt ikke overstige 20 sider inkl. resumé (en normalside er 2400 anslag pr. side inkl. mellemrum).

Forside, indholdsfortegnelse, noter, litteraturliste, figurer, tabeller og lignende materialer medregnes ikke i omfanget. Eventuelle bilag betragtes ikke som en del af det skriftlige produkt, der indgår i den samlede bedømmelse.

Det er ikke afgørende hvor mange udskrevne ark opgaven fylder, men at der kun bør være 20*2400 anslag.

Besvarelsen skal indeholde:

Evt. en forside til opgaven

Kort resumé på dansk (normalt 10-15 linjer) 
Resuméet skal udfærdiges på dansk og er en koncentreret og relevant sammenfatning af opgavebesvarelsens indhold. Det indeholder som regel en præsentation af projektets problemstilling, de væsentlige resultater og konklusioner.

Indholdsfortegnelse

Indledning til opgaven
Her kan du gøre rede for, hvordan du har besluttet dig til at gå frem, og hvorfor du netop går frem på denne måde, set i forhold til opgavens problemstilling.

Skriv indledningen, når den øvrige del af opgaven er klar.

Besvarelsen af selve opgaven
Titlen vil ofte være dit første, faste holdepunkt. På baggrund af den kan du lave en foreløbig disposition.

Du skal hele tiden, mens du arbejder på opgaven, forsøge at vurdere, hvad der er væsentligt og uvæsentligt i forhold til din foreløbige disposition og evt. ændre den undervejs.

Afslutning eller konklusion på opgaven
I de fleste tilfælde vil det være hensigtsmæssigt for dig at strukturere besvarelsen således, at der jævnligt forekommer delkonklusioner. Men det er vigtigt, at du til sidst samler trådene op – evt. ved at resumere delkonklusionerne – sådan at du kan give en sammenfattende konklusion.

Konklusionen er svaret på opgaveformuleringen.

Litteraturliste
Husk altid at angive forfatter, titel, forlag og udgivelsesår på det anvendte materiale. Hvis du flere gange i opgaven henviser til den samme bog, kan du lave en forkortelsessignatur (f. eks. Olsen). Denne forkortelses betydning forklares i litteraturlisten. Hvis du kun har anvendt visse afsnit i en bog eller et enkelt bind af et værk, kan du angive dette ved at notere sidetal eller hvilket bind, det drejer sig om.

Eks.:
Olsen, Rikke Agnete:

41 Fortællinger om folk i fædrelandets historie
Lindhardt og Ringhof 2004
Forkortelse: Olsen

Bøgerne anbringes i alfabetisk rækkefølge efter forfatternes efternavn.

Husk at materiale fra Internet, TV, radio og lignende også skal være forsynet med klar kildeangivelse som andre tekster.

Det anbefales, at du vedlægger udskrifter af relevante internettekster som bilag.

Henvisninger
Opgaven er også en prøve i rimelig og hæderlig brug af materiale. Derfor må det tydeligt fremgå, hvad der er din egen formulering af problemstillingen, og hvor der er tale om referater, citater etc.

En henvisning kan skrives i en parentes direkte efter det, man vil henvise til. Den kan også placeres nederst på siden eller bagerst i opgaven. Word har en automatisk funktion til at lave fodnotehenvisninger med.

Henvisningen skal indeholde: forfatterefternavn, årstal for materialets udgivelse, sidetal.

Evt. bilag
Hvis du benytter dig af materiale i din opgavebesvarelse, som din vejleder og censor vil have vanskeligt ved at finde andre steder, skal du implementere det bagerst i din opgave som bilag. Der kan være tale om statistiske tabeller, måleresultater, artikler, Lydfiler og lignende. Til dette kan PDF-merge anvendes.
Kan dine bilag ikke flettes ind i din SRP, skal du uploade det under ekstra-materiale på Netprøver.dk.

Citater

Du skal være omhyggelig med citater. Husk citationstegn både før og efter citatet og skriv rigtigt af. Tekstens stavemåde og retskrivning skal følges.

“Når det drejer sig om lidt længere citater, kan man evt. skrive med mindre typer eller skrive med mindre linieafstand  og foretage en indrykning på siden. Husk også at markere, hvor citatet stammer fra.”

(Efter anførselstegnet anføres bogens titel (evt. forkortelse) og sidetal i parentes.

Eller kildeangivelsen kan anføres som en fodnote).

Overspringelser i citater markeres med parenteser og prikker (….).

Citater bør ikke være for lange, da de så giver indtryk af tomgang. Du kan referere dele af en tekst og nøjes med at citere de vigtigste passager. Når du refererer “meninger”, er det vigtigt, at du formulerer med dine egne ord, og at du ikke tager afsmitning fra det læste. Man kan lægge op til den slags “meningscitater” ved f. eks. at skrive “Det følgende er baseret på…”, “Ifølge forfatteren…”.

Rådfør dig med dine vejledere om, hvilken citatteknik der vil være bedst i din besvarelse.

Illustrationer

Evt. illustrationer skal – som citater – bruges til noget og så vidt muligt være placeret i sammenhæng med den tilhørende tekst. Husk også kildeangivelse.

Besvarelsen skal afleveres digitalt i PDF-format via Netproever.dk

Opgaveblanketten (inkl. bilag) er uploadet af dine vejledere.

Har du bilag til din opgave, skal disse uploades som en del af/i forlængelse af din PDF-aflevering. Benyt evt. PDF-merge til formålet. Linket ekstramateriale må kun benyttes, hvis du ikke har mulighed for at inkludere bilag i din opgave, som f.eks. regneark, grafer mv.

Når du har registreret din aflevering på Netprøver.dk, vil du modtage en kvittering. Dette er en bekræftelse til dig og skal IKKE afleveres til skolen.

Udsæt ikke din aflevering i Netprøver.dk til sidste øjeblik, da der kan forekomme kødannelse og den lukker præcist.

Har du spørgsmål i skriveperioden til aflevering, da kontakt kontoret hurtigst muligt på tlf.: 74 42 34 27

Netprøver-aflevering

Bedømmelsen

Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering af din præstation – altså både den skriftlige opgave og den mundtlige præsentation.

Ved det skriftlige produkt lægges der vægt på:

 • Om opgaveformuleringen er besvaret
  Dvs. om der er sammenhæng mellem opgaveformulering og konklusion, om alle dele af opgaveformuleringen er besvaret og om der er en rød tråd gennem opgaven
 • Relevant udvælgelse, anvendelse og kombination af viden og metoder fra indgående fag
  Dvs. om du bruger og kombinerer fagenes metoder på dit emne. Du skal ikke skrive om metoderne, men benytte dem
 • Den faglige indsigt og fordybelse ved at beherske relevante faglige mål i indgående fag og ved at sætte sig ind i relevante nye faglige områder
  Dvs. om du kan sætte dig ind i nyt stof
 • Anvendelse af relevant materiale
  Dvs. om du kan udvælge og vurdere forskellige faglige materialer
 • Den faglige formidling og fremstillingsform
  Dvs. om du kan bruge relevante faglige begreber og behersker den akademiske fremstillingsform med bl.a. noter og litteraturliste, og om du kan skrive forståeligt og klart

Ved den mundtlige prøve lægges der vægt på

 • Den mundtlige præsentation af projektet og dets vigtigste konklusioner
  Dvs. om du i kort form kan gengive de vigtigste pointer i din opgave og forklare, hvordan du er nået frem til dem
 • Faglig indsigt og fordybelse i den faglige dialog samt kombination af viden fra indgående fag
  Dvs. om du kan demonstrere din faglige viden om dit emne så komplekst som muligt
 • Eksaminandens evne til at foretage metodiske, tværfaglige og basale videnskabsteoretiske overvejelser i forbindelse med projektet og valg af indgående fag, herunder argumentation for eventuelt valg af ét fag
  Dvs. om du kan forklare hvordan og hvorfor din problemstilling har krævet bestemte metodiske tilgange. Inddrag her videnskabsteoretiske begreber og den videnskabelige basismodel

Hvis du har valgt at inddrage innovative løsningsforslag, bliver du også vurderet på din evne til at udvikle og vurdere løsningsforslag.

Regelsæt for SRP

Du kan læse om SRP i stx-bekendtgørelsen hér.

Sygdom
Skulle du i løbet af opgaveperioden blive syg, skal du omgående kontakte kontoret på tlf.: 74423427. Sygdommen skal dokumenteres ved en lægeattest. Du skal selv betale lægeattesten. Skolen vil i det konkrete tilfælde tage stilling til, hvordan vi løser problemet.

Snyd
Det er selvfølgelig snyd at aflevere en opgave eller dele af en opgave, du ikke selv har udarbejdet, og også hvis du skriver af fra en kilde, du ikke oplyser eller lader en anden skrive besvarelsen for dig. Hvis en elev medvirker ved en andens snyd, rammes hjælperen også.

Overlagt snyd kan i yderste konsekvens medføre, at muligheden for at afslutte studentereksamen bortfalder.

Figur og billedtekst i Word
Mac: https://youtu.be/GXb61hyrwMw
PC: https://youtu.be/ebSE8wrkcw4

Forskellige sektioner på samme side  i Word
Mac: https://youtu.be/dx14xDVZ2UY
PC: https://youtu.be/yuVmN7eqXP0

WordMat i Word
Mac: https://youtu.be/qrA2uxm7pgY
PC: https://youtu.be/dY1-iFbts80

Automatisk genereret indholdsfortegnelse i Word
Mac: https://youtu.be/yR2qyfN34zU
PC: https://youtu.be/pRIOQOGnPTA

Referencer og litteraturliste i Word
Mac
PC

Tabelkolonneoverskrift på flere side i Word
Mac: https://youtu.be/UDHFnasjYyI
PC: https://youtu.be/ZgfCRLXWT2Q

Forskellige sidehoved/sidefod på forskellige sider i Word
Mac: https://youtu.be/RptSylR6-FI
PC: https://youtu.be/_HPg2w5fcQI

Excel integreret i Word
PC: https://youtu.be/cWh1ZhJGR3c

Opgaver

Spørgsmål?
Spørgsmål?Lise Bruun Rasmussen
Læs mere
STX-udvalget er ansvarligt for tilrettelæggelsen af SRP-forløbet.