DHO

Dansk-historie opgave

DHO - Dansk-historieopgave (STX)

Strukturen

DHO er et forløb, hvor både dansk og historie indgår. Der skal afleveres en opgave, der skal forsvares ved en årsprøve efterfølgende. I selve opgaveugen ligger der udover dansk og historie moduler også bk/mu- og et enkelt sprogmodul. Derudover har eleverne tid til at skrive i moduler uden lærer. Som udgangspunkt arbejder eleverne på skolen, men der kan efter aftale med lærerne gives lov til at arbejde hjemme i et begrænset omfang, dog ikke på de dage, de har andre moduler.

Undervisningen

Der undervises i et lærervalgt emne op til selve ugen, der skal involvere både dansk og historie og et passende antal tekster/kilder. Det kan f.eks. være det moderne gennembrud, industrialiseringen i Danmark, 70’erne….

Opgaven og den mundtlige fremlæggelse

Problemformuleringen udarbejdes af lærerne under inddragelse af eleverne. Der kan f.eks. udarbejdes en 2-3 stykker, som eleverne kan færdiggøre. Eleverne vælger et antal tekster fra det materiale, de er blevet undervist i.

Så vidt muligt foretages der en midtvejsevaluering, hvor eleverne midt på ugen sender f.eks. de første 2 sider til lærerne, der kommenterer og giver gode råd.

Opgavens afleveringstidspunkt vil fremgå af Lectio.

Opgaven kommenteres i rettearket i OneDrive. Med mindre andet er aftalt, f.eks. på grund af stor eksamensbelastning, skal opgaven være kommenteret og sendt tilbage til eleven inden årsprøven. I rettearket kan lærerne bede eleven uddybe bestemte passager.

Ved årsprøven fremlægger eleverne hovedpointerne fra deres opgave og får fremadrettet formativ respons. Der gives ikke karakter, men opgaven bedømmes til bestået eller ikke bestået.

Opgaven skal have et omfang af 6-8 sider. En normalside er 2400 anslag pr. side inkl. mellemrum). Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, grafer, tabeller, samt eventuelle illustrationer og tekstbilag medregnes ikke i sideantallet, heller ikke når de er placeret i den løbende tekst.

 

Dansk-historieopgave i 1g (DHO)

Nu skal du skrive en større opgave – og ikke bare en dansk stil. Her er der en række krav som skal opfyldes. Læs derfor nedenstående grundigt igennem!

Omfang

Du skal skrive en opgave på 6-8 sider. En normalside er 2400 tegn med mellemrum. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, illustrationer, bilag, tabeller o. lign. tælles ikke med. Vær opmærksom på at overholde denne ramme.

Opgavens opbygning

I det indledende arbejde kan du bruge følgende figur, som kaldes pentagonen. Det er vigtigt at få opgaven delt op i mindre dele som er til at overskue.

(Fra Haldbo, Bang-Larsen & Riisager: Den gode opgave på stx, 2022)

Den færdige opgave skal indeholde følgende dele:

FORSIDE

INDHOLDSFORTEGNELSE

INDLEDNING

PROBLEMFORMULERING/OPGAVEFORMULERING

 1. Redegørelse
 2.    Analyse
 3. Diskussion


KONKLUSION

LITTERATURLISTE

EVT. BILAG

 Her uddybes de enkelte dele:

Forside med opgavetype, opgavens titel, fag, vejleder, navn, klasse og skole. Der kan være en illustration som passer til emnet. Forsiden er s. 1 i opgaven, men skal ikke nummereres.

Indholdsfortegnelse med sidetal. Den skal stå på siden efter forsiden. Den skal indeholde præcis de overskrifter og sidetal som anvendes i opgaven. Overskrifterne skal være dækkende for indholdet. Man kan ved brug af Words typografier automatisk genere indholdsfortegnelsen.

Se videoen “Automatisk genereret indholdsfortegnelse i Word” (Mac)

Se videoen Automatisk genereret indholdsfortegnelse i Word” (PC)

Indledning

Indledningen skal vække læserens interesse. Her præsenterer du emne, problemformulering og opgaveformulering. Forklar hvorfor du har valgt emnet og skitser hvordan du vil gribe opgaven an.

Besvarelsen af selve opgaven

Problemformuleringen og opgaveformuleringen er dine faste holdepunkter. I arbejdet med at skrive opgaven kan du lave en disposition, så opgaven bliver delt op i mindre afsnit, som skrives efterhånden. Det er blot en foreløbig disposition og du må være indstillet på at nogle punkter skal ændres undervejs.

I besvarelsen skal du bevæge dig på forskellige niveauer. Der skal være redegørelseanalysefortolkning og vurdering samt perspektivering i arbejdet med tekster og kilder.

Det er vigtigt at omtale hvilken metode du anvender. Der er fx forskellige metoder i dansk og historie. Her kan du bruge spørgsmålene fra den videnskabelige basismodel til at blive mere bevidst om din metode:

Konklusion

I konklusionen sammenfatter du, hvad du er kommet frem til i opgaven, der må ikke forekomme nyt materiale. Du skal besvare de spørgsmål som står i indledningen. Indledning og konklusion skal altså passe sammen og kunne læses for sig selv uden at læse hele besvarelsen.

I en lang opgave kan det være en fordel at lave mindre delkonklusioner undervejs, fx efter en analyse. Hovedkonklusionen til slut bliver så en opsamling af delkonklusionerne.

Litteraturhenvisninger

Det skal tydeligt fremgå, hvad der er dine egne formuleringer, og hvor der er tale om referater, sammenskrivninger og citater. Hvis du gengiver noget fra en bog eller hjemmeside, skal det tydeligt fremgå, hvor du har det fra med angivelse af forfatter, titel, forlag, udgivelsesår og sidetal. En henvisning til baggrundslitteratur skal angives i en note. Brug Words referenceværktøj, der hjælper med at angive de bibliografiske oplysninger korrekt. Se videoen ” Automatisk genereret litteraturliste i Word” her:

Referencer og litteraturliste i Word (PC)

Referencer og litteraturliste i Word (Mac)

Litteraturliste

I litteraturlisten angives forfatter, titel, forlag og udgivelsesår. Litteraturen skal stå i alfabetisk rækkefølge ordnet efter forfatterens efternavn. Hvis du har anvendt Words referenceværktøj til angivelse af litteraturhenvisninger, kan litteraturlisten automatisk dannes ved at anvende Words bibliografi-funktion.

Referencer og litteraturliste i Word (PC)

Referencer og litteraturliste i Word (Mac)

Words bibliografi-funktion fremstiller litteraturlisten efter nedenstående principper:

Hvis du kun har anvendt visse afsnit i en bog eller et enkelt bind af et værk, kan du angive det ved at notere afsnittets sidetal eller hvilket bind, det drejer sig om.

Ved angivelsen af hele værker skal titlen stå i kursiv, mens dele af værker (artikler, digte, noveller o. lign. skal stå i citationstegn, men ikke i kursiv.

Materiale fra internet, TV, radio o.lign. skal være forsynet med en klar kildeangivelse som andre tekster (titel, afsender, dato m.v.) Det er ikke nok med et link. Det anbefales, at du vedlægger udskrifter af relevante internet-tekster som bilag. Ved hjemmesider angives hvornår de sidst har været besøgt.

Bilag

Det kan være historiske kilder, primære kilder som digte eller noveller, biografier, statistikker, kopier af avisartikler, print fra internetsider o. lign. Bilagene angives med A, B, C osv. Det er en god ide at vedhæfte det materiale som analyseres, med mindre det er meget langt.

Underskrift

På sidste side i opgaven skal du have dato og underskrift, som bekræfter at der ikke mangler noget, og at du selv har skrevet opgaven.

Arbejdsprocessen

Husk at gemme din opgave i undervejs. Vi anbefaler, at du gemmer “i Skyen”, så din opgave ikke er væk, hvis din computer går i stykker. Du kan fx gemme i Onedrive, som du har gratis adgang til via din Office-konto på skolen.

Læs opgaven igennem inden aflevering og sørg for at bruge stavekontrollen. Gå struktur og sammenhæng samt sprog grundigt igennem. Få evt. andre til at læse din opgave og give respons.

Layout

Citater

Du skal være omhyggelig med citater. Citatet skal skrives i kursiv. Skriv rigtigt af. Tekstens stavemåde og retskrivning skal følges. Kilde angives i en parentes lige efter citatet. Ved længere citater kan man evt. skrive med en mindre skriftstørrelse eller skrive med en mindre linjeafstand og med indrykning på siden, fx:

Trettende marts. Det er taaget.
Natanael, jeg har faaet Lyst til at fortælle dig noget. Lidt løst og fast.
Eller jeg har bare Brug for En at tale lidt med.
Meget har jeg jo ikke at fortælle.
Det er trettende Marts, Natanael. Og Fredag.
Det er Taage udenfor. Det er tidligt på
Eftermiddagen, men det er så mørkt at jeg knap kan se, hvad jeg sidder her og skriver i min Stue. Naa-ja, det betyder heller ikke noget.

(Hansen, 1949, s. 7)

 • Du skal angive kilden ved at sætte en litteraturhenvisning lige efter citatet.
 • Udeladelser i citater angives med parenteser og prikker (…)
 • Citater bør ikke være for lange, da det giver indtryk af tomgang. Du kan redegøre for dele af en tekst og nøjes med at citere de vigtigste passager. Når du redegør, er det vigtigt at du formulerer med dine egne ord og ikke tager afsmitning fra det læste.

Illustrationer

Illustrationer skal – som citater – bruges til noget og så vidt muligt være placeret i sammenhæng med den tilhørende tekst. Husk også kildeangivelse.

Bedømmelse af besvarelsen

 Din opgave bedømmes på, hvorvidt den besvarer problemformuleringen og opgaveformuleringen – og desuden:

 • Om der er struktur og sammenhæng.
 • Om stoffet er behandlet tilstrækkelig dybtgående og med brug af fagenes metoder
 • Om stoffet er formidlet på tilfredsstillende måde
 • Om den sproglige udformning er klar, præcis og ensartet igennem hele opgaven.
 • Om der er benyttet relevant baggrundsstof for besvarelsen og om det anvendte materiale er inddraget i rimeligt omfang.
 • Om der er præcise henvisninger og fyldestgørende dokumentation for dine udsagn. Er alle kilder oplyst? Er noter og litteraturliste korrekte of fyldestgørende?
 • Om der er sammenhæng mellem den tidsmæssige ramme for opgaven og besvarelsens omfang og kvalitet.

DHO Mundtlig prøve og talepapir

Forberedelse til årsprøven
1) Op til den mundtlige prøve skal du genlæse din DHO grundigt. Her kan du bl.a. opdage fejl og mangler, som du kan rette op på ved den mundtlige prøve.
2) Du bør udarbejde et talepapir. Talepapiret er i stikordsform din disposition for fremlæggelsen.
3) Overvej, hvilken dokumentation du vil medbringe til prøven.

Den mundtlige DHO-prøve
Prøvetiden er 20 minutter i alt. Du skal regne med at have 12-14 minutter ved
eksamensbordet. De første ca. 5 minutter er til din fremlæggelse med
udgangspunkt i din DHO. De sidste ca. 7-9 minutter er til dialog med lærerne.
Din fremlæggelse handler om at uddybe de mest interessante aspekter af din
DHO. Du kan fremhæve eller forbedre den faglige dybde i din besvarelse af opgaveformuleringen. Det er derfor en god idé at stille sig kritisk over for sit eget arbejde.

Husk at medbringe opgaven og dit talepapir.

Talepapir
Inden prøven skriver du et talepapir med stikord til fremlæggelsen. Skriv ikke i hele sætninger, da man så lettere kommer til at læse højt. Det er bedre at tale frit og have øjenkontakt med lærerne.
En måde at disponere sit talepapir og sin fremlæggelse på kunne være:

1) Opgaveformulering: Hvad ville jeg undersøge?
2) Hovedkonklusion i opgavebesvarelsen: Hvad fandt jeg frem til?
3) Uddybning af opgavebesvarelsen: Hvordan fandt jeg frem til det?
Gå i dybden med de vigtigste pointer i din analyse. Vælg ud i disse, og overvej, hvad der skal gemmes til dialogen. Prøvetiden er kort, så det er vigtigt at komme til sagens kerne hurtigt. Vis til prøven, at du kan stoffet i din DHO. Hvilke metoder har du brugt i fagene? Hvordan har fagene hver især kunnet bidrage til at besvare opgaven?

Dialogen begynder typisk hen mod slutningen af punkt 3, men lærerne kan godt finde på at stille enkelte opklarende spørgsmål tidligere.

STX-udvalget (2022)

Figur og billedtekst i Word

Mac: https://youtu.be/GXb61hyrwMw
PC: https://youtu.be/ebSE8wrkcw4

Forskellige sektioner på samme side  i Word
Mac: https://youtu.be/dx14xDVZ2UY
PC: https://youtu.be/yuVmN7eqXP0

WordMat i Word
Mac: https://youtu.be/qrA2uxm7pgY
PC: https://youtu.be/dY1-iFbts80

Automatisk genereret indholdsfortegnelse i Word
Mac: https://youtu.be/yR2qyfN34zU
PC: https://youtu.be/pRIOQOGnPTA

Referencer og litteraturliste i Word
Mac
PC

Tabelkolonneoverskrift på flere side i Word
Mac: https://youtu.be/UDHFnasjYyI
PC: https://youtu.be/ZgfCRLXWT2Q

Forskellige sidehoved/sidefod på forskellige sider i Word
Mac: https://youtu.be/RptSylR6-FI
PC: https://youtu.be/_HPg2w5fcQI

Excel integreret i Word
PC: https://youtu.be/cWh1ZhJGR3c

Opgaver

Spørgsmål?
Spørgsmål?Lise Bruun Rasmussen
Læs mere
STX-udvalget er ansvarlige for tilrettelæggelsen af DHO-forløbet.